Vitajte na stránke DHZ Hliník nad Hronom

Čo je Dobrovoľná požiarna ochrana?

Ochrana životov, zdravia a majetku občanov pred požiarmi a inými živelnými pohromami je najdôležitejšou úlohou spoločnosti a štátu. Popri štátnych orgánoch v oblasti ochrany pred požiarmi má významné miesto aj Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky. DPO SR je jednotným, účelovým, humánnym, politicky nezávislým dobrovoľným občianskym združením v súlade so zákonom SNR č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Hlavným cieľom Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky je budovať, organizovať a zdokonaľovať dobrovoľné hasičstvo na území Slovenskej republiky v duchu stanov a právnych noriem z oblasti ochrany pred požiarmi, a to najmä:

  • zásahovej činnosti a technickej pomoci,
  • protipožiarnej prevencie a výchovy pri predchádzaní požiarom,
  • odbornej prípravy, školenia, výcviku a previerok pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov,
  • výchovy detí a mládeže,
  • spolupráce so samosprávou a právnickými osobami,
  • civilnej ochrany obyvateľstva,
  • verejno-prospešnej a kultúrnej činnosti,
  • zveľaďovania dedičstva a histórie požiarnej ochrany.

Viac o DPO SR sa dozviete na oficiálnej stránke www.dposr.sk

Dobrovoľný hasičský zbor obce Hliník nad Hronom

O dobrovoľnom hasičstve v Hliníku nad Hronom nie sú žiadne oficiálne záznamy, ktoré by nám priblížili históriu jeho vzniku, avšak už pri požiaroch v roku 1922 sú v kronike spomínaní hasiči, ktorí pomáhali pri likvidácii požiaru. Podľa niektorých zdrojov a pamätí občanov, dobrovoľné hasičstvo malo v Hliníku nad Hronom obrovskú tradíciu a hasičské družstvá boli na vysokej úrovni.

S aktívnou obnovou dobrovoľného hasičského zboru sa v obci začalo v roku 2015. Oficiálne novozaložený DHZO Hliník nad Hronom vznikol 10. 09. 2015. Zakladajúcimi členmi boli bývalí dobrovoľní hasiči, ktorí boli ochotní vziať na seba zodpovednosť a úlohy s hasičstvom spojenými.

Podľa rozhodnutia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky postúpil DHZ Hliník nad Hronom do kategórie "B" a momentálne je súčasťou celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.

Svätý Florián

To najdôležitejšie, prečo sa sv. Florián stal patrónom hasičov je jeho charakter a odvaha, čo z neho robí dôstojného patróna hasičov a záchranárov.

 

Svätý Florián z Lorchu je katolícky svätec, patrón hasičov, pekárov, hrnčiarov, hutníkov, taktiež ako ochranca pred neúrodou, búrkou aj suchom. Narodil sa v Enns v rímskej provincii Noriko za čias prenasledovania kresťanov počas vlády rímskeho cisára Diokleciána. Florián bol plukovníkom v legionárskom vojsku rímskeho cisára v Cetii. Roku 304 sa postavil na obranu 40 zatknutých a uväznených kresťanských legionárov v Lorchu. Za pokus o vyslobodenie bol zatknutý a odsúdený na smrť. Poprava sa konala dňa 4. mája 304 na brehu rieky Enns. Na krk mu bol priviazaný mlynský kameň a následne bol utopený vo vodách Enns. Nie je zistené, v akom veku bol popravený.

Legenda hovorí, že voda vyplavila Floriánovo mŕtve telo na skalu, kde ho pred zhanobením strážil veľký orol. Ten sa objavil aj na niektorých neskorších zobrazeniach tohto svätca. Na mieste hrobu sv. Floriána pri Linci postavili kaplnku a neskoršie kostol s kláštorom, ktorý obývali benediktíni a po nich augustiniáni. Floriánove ostatky sa našli v 13. storočí. V roku 1942 boli objavené aj ostatky 40 mučeníkov, za ktorých svätec položil život. Časť jeho relikvií je od roku 1183 v Krakove, ktoré daroval mestu pápež Lucius III.. Pre ne dal postaviť Kazimír II. baziliku zasvätenú sv. Floriánovi. Ostatky svätca sa nachádzajú aj v relikviári Svätovítskeho chrámu v Prahe.

Ako patróna hasičov ho uctieva viacero krajín po celej strednej Európe. Pred Floriánom v 15. storočí boli ochrancami pred ohňom sv. Agáta a sv. Vavrinec.

Sv. Florián sa zobrazuje ako rímsky dôstojník, alebo vojak s prilbou na hlave, v ľavej ruke so zástavou, v pravej s nádobou na vodu, ktorou zalieva horiace obydlie.